PODSUMOWANIE ROKU 2023 W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

podsumowanie roku w biznesie

PODSUMOWANIE ROKU 2023 W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

Cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza w dobie rosnącej cyfryzacji i zależności od technologii cyfrowych.
W 2023 roku cyberbezpieczeństwo było przedmiotem wielu wyzwań, inicjatyw i wydarzeń na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Oto niektóre z nich:

 • W styczniu 2023 roku weszła w życie nowa unijna dyrektywa o cyberbezpieczeństwie i odporności (NIS2), która zastąpiła poprzednią dyrektywę NIS z 2016 roku. Dyrektywa NIS2 nakłada na wiele podmiotów z różnych sektorów, takich jak telekomunikacja, finanse, energetyka, administracja publiczna i inne obowiązek wdrażania środków zarządzania ryzykiem, raportowania incydentów, współpracy i zgodności z regulacjami i standardami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
  Dyrektywa NIS2 przewiduje również możliwość nałożenia wysokich kar finansowych za niedostosowanie się do wymogów dyrektywy, które mogą wynosić do 10 milionów euro lub 2% rocznego obrotu globalnego.
 • W styczniu 2023 roku Ministerstwo Zdrowia zostało zaatakowane przez grupę hakerską Killnet, która jest powiązana z rosyjskim rządem. Hakerzy wykorzystali złośliwe oprogramowanie do uzyskania dostępu do danych medycznych i zakłócenia działania systemów informatycznych. Atak ten naraził na niebezpieczeństwo życie i zdrowie pacjentów, a także spowodował straty finansowe i utratę zaufania do instytucji.
 • W lipcu 2023 roku doszło do poważnego cyberataku na systemy komputerowe amerykańskich baz wojskowych na Tajwanie, który miał charakter strategiczny i wyrafinowany. Według doniesień, w ataku uczestniczyły chińskie podmioty z państw narodowych, które wykorzystały złośliwe oprogramowanie do uzyskania dostępu do informacji i zakłócenia działania wojska amerykańskiego w napiętym geopolitycznie regionie. Atak ten podkreślił narastające problemy cyberbezpieczeństwa, z którymi boryka się armia amerykańska, zwłaszcza w kluczowych punktach geopolitycznych oraz potrzebę solidnej infrastruktury cyberbezpieczeństwa w zakresie obrony narodowej.
 • W październiku 2023 roku odbyła się pierwsza edycja Europejskiego Tygodnia Cyberbezpieczeństwa, który był wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i państw członkowskich UE. Celem tygodnia było podniesienie świadomości i edukacji na temat cyberbezpieczeństwa wśród obywateli, firm i instytucji, a także promowanie dobrych praktyk i współpracy w tej dziedzinie. W ramach tygodnia zorganizowano wiele wydarzeń, takich jak konferencje, warsztaty, szkolenia, konkursy i kampanie, które dotyczyły różnych aspektów i wyzwań cyberbezpieczeństwa.
 • W listopadzie 2023 roku Polska była gospodarzem szczytu NATO poświęconego cyberbezpieczeństwu, który zgromadził przywódców państw członkowskich Sojuszu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Celem szczytu było omówienie i zacieśnienie współpracy w dziedzinie cyberobrony, cyberdyplomacji i cyberprzestępczości, a także podjęcie decyzji o nowych inicjatywach i środkach na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa w ramach NATO. Szczyt był również okazją do podkreślenia roli i wkładu Polski w cyberbezpieczeństwo Sojuszu, zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji i infrastruktury.
 • W 2023 roku nawet 58% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden atak hakerski, a ponad 1/3 organizacji dostrzegła wzmożoną aktywność cyberprzestępców.
 • Polska była jednym z najczęściej atakowanych krajów w Europie przez prorosyjskie grupy hakerskie, które prowadziły hybrydową cyberwojnę związaną z konfliktem na Ukrainie.
 • Liczba ataków hakerskich w Polsce wzrosła od początku roku o 35%, co było znacznie wyżej niż średnia europejska.
 • Najczęstszymi celami cyberataków w Polsce były sektory takie jak: administracja publiczna, media, finanse, energetyka i telekomunikacja.

   

  Podsumowując, 2023 rok był rokiem intensywnych działań i wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym sektorem wzrostu i innowacji, a także priorytetem politycznym i strategicznym. Jednocześnie bezapelacyjnie cyberbezpieczeństwo wymaga ciągłej uwagi i adaptacji do zmieniającego się środowiska i zagrożeń.

  Jako Grupa Damiko specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą IT oferujemy usługi takie jak: monitorowanie i zarządzanie cyberbezpieczeństwem i zgodnością, audyt bezpieczeństwa, SOC, zarządzanie hasłami, dostępem i tożsamością, ochrona przed wyciekiem danych. Z sukcesami wprowadzamy na Polski rynek najnowsze oprogramowanie oraz utrzymujemy kadrę inżynierską na najwyższym światowym poziomie.  W trosce o Państwa interesy prowadzimy regularne szkolenia dla pracowników i webinaria. Grupa Damiko jest również partnerem w programie „Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa”, który ma na celu wspieranie i propagowanie idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP.

  Dziękujemy za zaufanie klientom i partnerom.  Do zobaczenia w 2024 Roku.